Yükleniyor...
Çıkış

Uzun süredir işlem yapmadığınız için ekranınız güvenliğiniz için kilitlenmiştir.

Ekranı açmak ve işlem yapmak için aşağıdaki mavi butonu kaydırar açın ve şifrenizi yazınız.

slide me Açmak için kaydırın

Üyelik ve Abonelik Sözleşmesi


Lütfen bu sözleşmeyi dikkatle okuyun

E Telekom İletişim Hizmetleri Limited Şirket'i
TİP STH ABONELİK & KULLANIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-TARAFLAR
İşbu Tip STH Abonelik Sözleşmesi; işbu Tip STH Abonelik Sözleşmesi'nin önyüzlerinde belirtilen tarih ve yerde; Esentepe mh. Milangaz cd. Dumankaya Vizyon A1 Blok No: 49 Kartal / İstanbul adresinde mukim SMS Teknolojileri ve Telekomünikasyon Hizmetleri Limited Şirketi ile kimlik, unvan, adres ve sair bilgileri işbu Sözleşme'nin önyüzlerinde belirtilmiş olan gerçek ya da tüzel kişi (ABONE) arasında aşağıdaki şartlarda imzalanmıştır.

MADDE 2-TANIMLAR
İşbu Tip Sabit Telefon Hizmetleri (STH) Abonelik Sözleşmesi (Sözleşme) metninde geçen aşağıdaki terimler karşılarında belirtilen anlamları ifade edecektir. Ayrıca altı çizili bir kelime grubundan sonra parantez içine yazılan harfler o kelime grubunu ifade eder. Aşağıdaki terimler haricinde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK) ile ilişkili mevzuatta yer alan tanımlar geçerli olacaktır.
2.1 E Telekom: E Telekom İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. Şti.
2.2 Kurum: Bilgi Teknolojileri Kurumu

2.3 Sözleşme : Elektronik Haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak E Telekom ile üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler arasında akdedilen ve E Telekom'in bir bedel karşılığında dönemsel ya da sürekli olarak bir hizmet teminini yerine getirmeyi üstlenmiş olduğu işbu E Telekom Tıp STH Abonelik Sözleşmesi.

2.4 ÖnYüz: Sözleşme'nin ilk iki sayfasında yer alan ve Sözleşme'nin ayrılmaz parçası olan formlar.
2.5 ABONE: E Telekom STH Elektronik Haberleşme hizmetlerinden yararlanmak amacıyla, bizzat veya vekili kanalıyla işbu Sözleşme'yi şartlarına uygun olarak imzalayarak başvuran ve başvurusu kabul edilen, kimlik, unvan, adres ve sair bilgileri önyüzlerde belirtilmiş olan gerçek veya tüzel kişi.

2.6 Taraflar: E Telekom ve/veya ABONE (Müştereken Taraflar, Münferiden Taraf olarak anılacaktır)

2.7 Tam Yetkili Bayi: E Telekom'yi abonelikten ayrılma işlemini yapmak üzere yetkilendirilmiş bayi/şube, acente ve diğer temsilcilikleri.

2.8 İşletmeci <lisansı . E Telekom ya Kurum tarafından verilen Sabşt Telefon Hizmetleri (STH) işletmeci Lisansını

2.9 Yönetmelik: 28.07.2010 tarih ve 27655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği"

2.10 STH: Sabit Telefon Hizmetleri

2.11 Avans: E Telekom tarafından gerekli görüldüğü hallerde, abonelik işlemlerinin tamamlanması için talep edilen ve fatura tutarından mahsup edilmek üzere alınan tutar.

2.12 Ara Ödeme: ABONE'nin E Telekom'İn sunduğu hizmetlerden yararlanmasından doğan aylık tahakkuk ettirilecek olan hizmet bedellerinin E Telekom tarafından belirlenen bir limiti aşması durumunda aylık faturaya mahsuben tahsil edilen bedel.2.13 Depozito: E Telekom tarafından gerekli görüldüğü hallerde, abonelik işlemlerinin tamamlanması için alınan tutar.

2.14 Ses Çağrı Hizmeti: Telefonlarla sesli haberleşme hizmeti.

2.15 Yazılı Kısa Mesaj Hizmeti (SMS): Yazılı mesajın bir veya birden çok diğer işletmeciler dahil telefon abonelerine gönderilmesi

2.16 Sesli Kısa Mesaj Hizmeti (SesliSMS) : Sesli mesajın bir veya birden çok diğer işletmeciler dahil telefon abonelerine gönderilmesi

2.16 Görüntülü Kısa Mesaj Hizmeti (MMS): Görüntülü veya data mesajın bir veya birden çok diğer işletmeciler dahil telefon abonelerine gönderilmesi

2.17 Görüntülü Çağrı Hizmeti: İnternete bağlı bilgisayar veya telefon gibi cihazlar üzerinden sesli, görüntülü ve yazışarak görüşme hizmeti

2.17 Kart : Haberleşme cihazlarında kullanılan SİM Kart, Kredi kartı yada üzerinden şifre benzeri ifadeler öğrenilebilen Kartlar

MADDE3- SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme'nin konusu, E Telekom tarafından ABONE'ye STH kapsamında tanımlanmış olan hizmetlerin sunulmasına ilişkin şartların ve Taraflar'ın bu doğrultudaki karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesinden ibarettir.

MADDE 4-TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1 Abonelik talebinde bulunan kişi, Önyüzlerinde yer alan Formları usulüne uygun olarak doldurup, Sözleşme'yi imzalamaklai E Telekom'e STH aboneliği tesisi için başvurmuş olur. E Telekom abonelik işlemlerinin tamamlanması için abonelik talebinde bulunan kişiden belirli bir avans ve/veya depozito talebinde bulunma hakkına sahiptir.

4.2 Madde 4.1'e uygun olarak yapılan başvuru üzerine abonelik talebinde bulunan kişiye tahsis edilen hat, hizmet verilmesi için sağlaması gerekli koşullar abonelik talebinde bulunan kişi tarafından yerine getirilmesi şartı ile, E Telekom tarafından en geç yedi (7) gün içinde hizmete açılır. Eğer, Abone'nin hattı kurulu ise Abone başka bir işletmeciden hizmet alıyorsa Abone'nin diğer işletmeci ile Abonelik Sözleşmesini fesih etmesini takiben altyapı sağlayıcısının ilgili santralinde gerekli tanımlamanın yapılmasını müteakiben Abone, E Telekom hizmetlerinden yararlandırılacaktır. E Telekom Madde 6 hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen nedenlerle abonelik talebini reddetme hakkına sahiptir. Abonelik talebinde bulunan kişinin;

a) İşbu Sözleşme'nin akdedilmesi için verdiği belge ve bilgilerin eksik, sahte veya yanlış olduğunun saptanması;

b) Kötü niyetli olduğunun tespiti;

c) Beyanına istinaden, kredi limiti için yapılacak araştırma sonucunda kredi riskinin yüksek veya kredisinin yetersiz bulunması

d) E Telekom kara listesinde bulunması;

4.3 E Telekom, Madde 4.2'de belirtilen nedenlerle abonelik talebini reddettiği takdirde, red tarihini takip eden 20 (yirmi) gün içinde abonelik talebinde bulunan kişiye abonelik başvurusunun red nedenini belirterek yazılı olarak ya da çağrı merkezi aracılığı ile bildirir ve abonelik talebinde bulunan kişiye tahsis edilen hattın kullanımı sona erdirilir.

4.4 Abonelik talebinde bulunan kişi, kendisine tahsis edilen hattın kullanımının sona erdiği tarihe kadar yararlanmış olduğu hizmetlerin, abonelik başvurusunda bulunan kişinin, başvurusu sırasında seçtiği tarife paketine uygun olarak hesaplanacak olan ve varsa başkaca borçlarını faturalarda veya tebligat üzerinde belirtilen süre içinde ödemekle yükümlüdür.

4.5 Abonelik talebinin reddedilmesi durumunda, abonelik başvuru işlemleri esnasında alınan hat tesis ücreti, peşin tahsil edilen ücretler, depozito ve avanstan, abonelik talebinin reddedildiği tarihe kadar oluşmuş olan tüm borçların mahsup edilmesinden sonra, abonelik talebinde bulunan kişinin alacaklı çıkması halinde, bu alacak miktarı E Telekom tarafından abonelik talebinde bulunan kişiye, abonelik talebinin reddedildiği tarihten itibaren onbeş (15) gün içerisinde iade edilir. Abonelik talebinde bulunan kişinin, E Telekom'e borçlu çıkması halinde ise, E Telekom'İn konu ile ilgili yazılı tebligatını tebellüğ ettiği tarihten itibaren tebligatta belirtilen süre içinde, belirtilmemişse (15) onbeş gün içinde borcunu ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak E Telekom'in diğer işletmecilerden aldığı hizmetler karşılığı bu işletmeciler tarafından ya da başka nedenlerle abonenin sonradan çıkan borçlarını ABONE belirtilen şekilde öder.
ABONE, abonelik başvurusunun reddedilmesi durumunda, red nedenine ilişkin her türlü yasal hakkını kullanma hakkına sahiptir. Abonelik talebinde bulunan kişi, aabonelik talebinin Madde 4.3'te belirtilen süre içerisinde reddedilmemesi halinde "ABONE" statüsü kazanır,

4.6 ABONE başka şebekeler arasında E Telekom Şifresinin kullanımını mümkün kılan bir anlaşma mevcutsa, karşı şebekenin haberleşme servisinden mümkün olduğu ölçüde yararlanabilir. E Telekom, uluslararası arama ve/veya yurtdışında kullanım hizmetini, belirleyerek usulünce duyuracağı koşullarda vermek, bu hizmeti hattın hizmete açılmasından itibaren en geç üç ay içerisinde uygulamaya sokma, söz konusu hizmet için ücret, depozito ve/veya ek avans talebinde bulunma hakkını saklı tutar. ABONE başka şebeke veya şebekelerin verdiği hizmetler için E Telekom'in herhangi bir sorumluluk taşımadığını kabul eder.

4.7 E Telekom yürürlüğe girmeden önce kısa mesaj, internet basın ve yayın organları veya posta ile ABONE'lere ve tüketicilere duyurmak suretiyle, sunduğu temel STH haberleşme hizmetlerini kullandırma, değiştirme, yenileme; temelSTH haberleşme hizmetleri dışındaki diğer tüm servis ve hizmetlerini ise kullandırma, değiştirme, kaldırma, yenileme hakkına sahiptir.

4.8 E Telekom ABONE'yi Şifre veya diğer vasıtalarla kullanıma sunduğu hizmetler ve ek hizmetlerden belirleyeceği koşullarda yararlandırır. Olası bir kart, cihaz v.b. değişiminde, ABONE, E Telekom'in belirleyeceği ödemeyi habul eder. ABONE ek servislerden yararlanmak için kullandığı terminal cihazı ile ilgili gerekli donanımı kendisi temin edecektir. E Telekom sağladığı ek servisler karşılığında ABONE'den belirli bir bedel veya taahhüt talebinde bulunma hakkına sahiptir.

4.9 E Telekom, kendi STH şebekesinde, teknik servislerin veya teknolojinin gerektirdiği değişiklikleri ABONE'lerine duyurarak yapma hakkına sahiptir. Söz konusu değişikliklerin ABONE'nin terminal cihazı ile ilgili yapısal değişiklikler gerektirmesi halinde, cihazı ile ilgili her türlü sorumluluk ABONE'ye aittir. ABONE bu konuda E Telekom'den hiçbir hak ve alacak talebinde bulunamaz.

4.10 ABONE E Telekom STH şebekesinde ilgili merciler tarafından onaylanmış ve belgelendirilmiş ve yasal yollardan temin edilmiş STH terminal cihazlarını kullanmakla ve kullanacağı cihazın IMEI ya da MAC numarasını E Telekom'e işbu Sözleşme'de yazılı olarak veya daha sonra Müşteri Hizmetleri birimi aranarak bildirmekle yükümlüdür, ABONE'ler, cihazlarının teknik parametrelerinde değişiklik ile terminal cihazlarına standart dışı eklenti ve bağlantıları yapamazlar. Aksi takdirde, bu değişiklik ve eklentiler sebebiyle, E Telekom STH şebekesinde veya E Telekom'in hizmet aldığı diğer işletmecilerin şebekelerinde oluşacak her türlü zarar ve ziyandan ABONE sorumludur.

4.11 ABONE'lerin ön ödemeli abonelik hizmet paketi ile diğer abonelik hizmet paketleri ve tarife paketlerine geçiş yapma talepleri, ABONE'nin e ngeç bir sonraki fatura döneminde uygulanmaya başlayacak şekilde E Telekom tarafından yerine getirilir.

4.12 ABONE tarafından işbu Sözleşme'de bildirildiği veya daha sonra yazılı olarak E Telekom'den talep ettiği takdirde, E Telekom, ABONE'nin telefon numarası, adı, adresi ve mesleği gibi kişisel bilgileri telefon rehberi ve bilinmeyen numaralar danışma sistemi kaydına alır.

4.13 ABONE, Şifresini kaybetmesi veya çaldırması halinde, aboneliğini ıspat etmek sureti ile yazılı olarak veya müşteri hizmetlerini arayarak ya da internet aracılığıyla hattın kısıtlanmasını veya kapanmasını talep edebilir. Bildirim yapılmasını müteakip ABONE'nin hattı görüşmelere kapatılır. ABONE, hattın görüşmeye kısıtlandığı veya kapatıldığı ana kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak tahakkuk etmiş ve edecek tüm borçlarını ödemekle yükümlüdür. Hattın görüşmeye kapatılması veya kısıtlanması, hattın iptali ve sözleşme'nin feshi anlamına gelmez. ABONE kısıtlama veya kapatılmadan sonraki görüşme dışındaki ücretleri ödemeye devam eder.

4.14 ABONE işbu Sözleşme'de verdiği veya beyan ettiği tüm bilgilere ait değişiklileri en kısa sürede ve yazılı olarak E Telekom'ye bildirmek zorundadır. ABONE HATTINI GEÇİCİ OLARAK GÖRÜŞMEYE KAPATTIRMA İSTEKLERİNİ, E Telekom'ye yazılı olarak ya da kimliğini kanıtlayacağı altyapının mevcut olduğu durumlarda başkaca yöntemlerle bildirecektir. E Telekom, işbu Sözleşme'ye ya da mevzuata aykırı istekleri karşılamakla yükümlü olmadığı gibi, bundan dolayı hiçbir sorumluluk da kabul etmez.

4.15 ABONE, işbu Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye ancak E Telekom'in yazılı onayı ile devredebilir. ABONE, telefon hattına ait devir anına kadar alınan hizmetlerin karşılığı olarak tahakkuk etmiş ve edecek tüm borçlarını ödemedikçe veya bu ödemeyi tahattüt etmedikçe E Telekom tarafından devir yapılamaz. Devreden eski ABONE'nin yükümlülükleri, ancak devralan yeni ABONE'nin işbu Sözleşme'ye bu maddede belirtilen şekilde tanımlanması ile son bulur.

4.16 E Telekom STH hattını verasetten intikal ve devralmak isteyen mirasçılara hattın intikal ve devir işlemi tamamlanıncaya kadar E Telekom ve mirasçılar işbu Sözleşme hükümlerini tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirmekle yükümlüdür.

4.17 ABONE işbu Sözleşme ile belirlenen koşullarla aldığı ve kullandığı STH hattını üçüncü kişilere kullandırması sonucu oluşacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.18 ABONE, işbu Sözleşme ile belirlenen koşullarda aldığı ve kullandığı STH hattını üçüncü kişilere satamaz ve yalnızca ticari amaçla kullandıramaz. ABONE ticari amaçla vermese bile üçüncü kişilerce başka tüketici abonelikleriyle imece usulü kullandıramaz.

4.19 ABONE, E Telekom tarafından kendisine tahsis edilebilecek kişisel bir şifre ile bazı işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirebilir. Şifre koruma yükümlülüğü ve şifre kullanmak suretiyle yapılan işlemlerden ABONE münhasıran sorumludur.

4.20 ABONE'nin herhangi bir nedenle STH hizmetini belirli bir süre için almak istemesi ve buna yazılı olarak E Telekom'e bildirmesi ya da ABONE'nin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, E Telekom tarafından, işbu Sözleşme'nin uygulanmasına ara verilebilir ya da işbu Sözleşme feshedilebilir. E Telekom; ABONE'nin yazılı talebi ile ya da gerekli koşulların tekrar oluşması üzerine, ABONE'nin de onayını almak sureti ile, işbu Sözleşme'yi tekrar yürürşüğe koyabilir. Uygulamasına ara verilen Sözleşme, 12 (oniki) ay içinde tekrar uygulanmaya konmadığı takdirde işbu Sözleşme madde 7.1 hükümleri uyarınca E Telekom tarafından feshedilebilir.

4.21 E Telekom'in belirlediği ve usulünce duyurduğu limitleri aşan hat kullanımlarında da ABONE'nin hattı E Telekom tarafından, ABONE'ye önceden bildirmek suretiyle, geçici olarak görüşmeye kapatılabilir.

4.22 E Telekom, işbu Sözleşme ile ABONE'lik tesis edilmiş olan hattın veya ABONE'nin E Telekom'de mevcut diğer hatlarının en az birinin madde 4.2'de yer alan ABONE'lik red nedenlerinden en az birine girmesi halinde ABONE'nin ilgili hatlarını tek taraflı ya da iki taraflı görüşmeye kapatabilir.

4.23 E Telekom, işbu Sözleşmeyi her zaman ve tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Ancak, E Telekom, Sözleşme'de yapılacak değişiklikler yürürlüğe girmeden en az 30 (otuz) gün önce ABONE'leri bilgilendirmekle yükümlüdür. Söz konusu değişikiklerin ABONE tarafından kabul edilmemesi halinde ise; ABONE, herhangi bir tazminat v.b. ödemeksizin ve E Telekom'den herhangi bir tazminat v.b. talep etmeksizin işbu Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. E Telekom , ABONE'nin ilgili fesih bildirimini takiben, bakiye alacakları için ABONE'ye fatura gönderme hakkına sahip olup; bu hak ABONE'liğ son verme ve Sözleşme'nin fesih işlemlerinin yapılmasını durduracak şekilde yorumlanamaz. ABONE alacakları var ise, mahsuplaşmayı müteakip kalan tutar 15 (onbeş) gün içerisinde işletmeci tarafından ABONE'ye iade edilir.

4.24 Yasal mevzuatta belirtilen mücbir sebepler veya yasal nedenlerle, işbu Sözleşme'den kaynaklanan diğer nedenlerle hattın hizmete kapatılması, Cihaz ya da müştemilatının veya şifresinin bulunduğu yrein yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde ABONE, E Telekom'den hiçbir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. E Telekom, mümkün ve gerekli olan hallerde bu kesintşlerş ABONE'lere duyuracaktır.

4.25 ABONE, E Telekom'in, STH şebekesinin ve genel olarak haberleşme sistemlerinin kötülüğe kullanımını engellemek amacıyla, gerekli gördüğü hallerde kendisi hakkında yasalar çerçevesinde, ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verebileceğini şimdiden kabul eder. E Telekom, ABONE'nin STH şebekesini ve/veya haberleşme sistemlerni kötüye kullanmasını engellemek amacıyla makul her türlü tedbiri almak için çaba gösterecektir. Bu sebeple ABONE'nin itirazı hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi anlamına gelmez. Bu durum ABONE'ye usulüne uygun bildirilir. ABONE bundan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

4.26 ABONE, E Telekom'in teknik imkanları dahilinde, ücreti karşılığı ayrıntılı fatura talep etme ve faturasına sınırlandırma konmasını isteme hakkına sahiptir.

4.27 E Telekom ABONE'nin şifresi ile girebileceği kurum tarafından ayrıca belirlenmediği sürece, asgari 3 (üç) aylık kullanım detayı ve ayrıntılı fatura bilgilerine internet üzerinden ücretsiz olarak erişebilmelerini temin eder. Talep edilmesi halinde detaylı bu bilgileri ücreti karşılığında ABONE'lere posta yolu ile gönderir.

4.28 E Telekom, ön ödemeli mobil ABONE'liklerde her bir hizmetin kullanımını müteakip ABONE'lerin almış oldukları hizmete yönelik kullanım miktarı, kullanım tutarı ve kalan tutarı gösteren bilgiyi ücretsiz sağlar.

4.29 E Telekom görem engellilerin ABONE'lik Sözleşme'lerini ve faturalarını kendilerinin faydalanabilecekleri şekilde talep etmeleri halinde gönderir
BU durumda E Telekom'in ABONE'den özürlü belgesin iisteme hakkı vardır

4.30 ABONE işbu Sözleşme'nin önyüzlernde belirtilen tutarla faturasını sınırlandırdığı takdirde, verile n hizmetin ABONE'nin bulunduğu ABONE'lik paketi, tarifeleri ve kampanyaları esas alınarak yapılan hesaplamasında ABONE'nin belirttiği tutara ulaşırsa verilen hizmet ABONE'ye herhangi bir bildirim yapılmadan E Telekom tarafından durdurulabilir.

4.31 E Telekom internet adresinden ABONE'Nin acil arama hizmetleri hakkında bilgi alabilmesini ve bu hizmetlere ücretsiz erişebilmesin isağlar.

4.32 E Telekom internet adresinde işbu Sözleşme'yle sunduğu ve önyüzlerde ABONE tarafından kabul edilen elektronik haberleşme hizmetlerinin kapsamı hakkında bilgi verir.

4.33 E Telekom internet adresinden işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetler için uygulanan tarifeler konusunda açık, detalı ve güncel bilgileri verir.

4.34 E Telekom işbu Sözleşme kapsamında sunduğu hizmetlerin tarifelerinde meydana gelebilecek değişiklikleri, yürürlüğe girmeden önce ABONE'yi bilgilendirir.

4.35 E Telekom ABONE'nin özel içerikli hizmetler de dahil olmak üzere kısa mesaj çağrı merkezi, internet v.b. yöntemlerle katıldıkları kampanya, tarife kapsamındaki tüm hizmetlerden, başvurduğu yöntem ya da basit bir yöntem ile vazgeçmelerini sağlar.

4.36 E Telekom ABONE'nin benzer konumdaki tüketicilerle arasında ayrım gözetmeyecek şekilde ABONE'nin talep ettiği uygulamayı karşılar.

4.37 E Telekom ABONE'nin istemediği mesaj ve iletileri almayı reddetmesi halinde ABONE'nin bu mesajları almasını önler.

4.38 E Telekom ABONE'Nin şikayetleri için çözüm mekanizmalarını işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin olarak hizmetin tanımı ve kapsamı, hizmete erişim ve hizmetin kullanımı konusunda genel hüküm ve şartları, hizmet için uygulanacak tarifeler ve varsa ABONE'lik paketlerini, tarifelerin içerdiği vergi türleri ile bu vergilerin tarifeler hesaplanırken tarifelere yansıtılma oranını, tarifelerin tüm vergiler dahil değerini, varsa ABONE'ye tazminat verme ve geri ödeme yapma şartlarını, varsa sunulan bakım onarım hizmetlerinin çeşitlerini asgari sözleşme süresini de içerecek şekilde standart Sözleşme şartlarını internet adresinden bilgilendirir.

4.39 E Telekom'in işbu Sözleşme kapsamında özel içerikli hizmetler sunması halinde özel içerikli hizmetin sunumu başlamadan önce ücretsi olarak ABONE'yi doğru ve ücretsiz bilgilendirir. BU bilgilendirme kapsamında ücretlendirmenin başlayacağı zaman, ücretlendirmenin hesaplanmasında esas alınan süre çağrı veya veri miktarı, hizmetin miktarı, toplam süresi ile hizmetin toplam bedelini belirtir. E Telekom'in bilgilendirme yükümlülüğü özel içerikli hizmetlere yönlendirilmiş çağrılar için de geçerlidir. Bilgilendirmeyi müteakip ABONE'nin kabul etmesinin ardında özel içeri hizmet sunumu ve ücretlendirme başlar.

4.40 E Telekom 900'lü alan koduyla başlayan hizmetlerin sunumunu ABONE'ye kapalı tutar. ABONE'nin yazılı talebi ile bu 900'lü alan kodunu hizmetlere açık hale getirir.

4.41 E Telekom, kampanya şartları, süresi, hedef kitlesi ve benzeri hususlar hakkında ABONE'yi, basın, yayın organları ve/veya internet siteleri üzerinden gerçekleştirecekleri yayın, reklam ve/veya benzeri yöntemler ile açık veanlaşılabilir bir şekilde ve ayrıntılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. Başlangıç ve bitiş süreleri başta olmak üzere kampanya şartları hakkındaki ayrıntılı bilgiler, kampanya süresince E Telekom'in internet sitelerinde ABONE'nin kolaylıkla erişebileceği şekilde yayımlanır.

4.42 E Telekom, kampanyalar dahilinde taahhüt ettikleri tüm edimlerin zamanında tam ve gereği gibi yerine getirmekle yükümlüdür.

4.43 E Telekom, kampanya şartlarında değişiklik yapması halinde, ABONE'nin kaznılmış hakları saklı kalmak kaydıyla , bu değişiklikler uygulanmaya başlamadan önce ABONE'yi bilgilendirir. E Telekom kampanya şartlarındaki değişiklikleri kampanyanın duyurulduğu yöntem veya ABONE'yi bilgilendirecek etkili bir yöntem ile bildirmekle yükümlüdür.

4.44 Kampanya kapsamında taahhüt ettikleri edimlerle ilgili olarak ABONE'nin mağdur olduğunun tespit edilmesi halinde, E Telekom, kampanyadan yararlanıyorsa ve benzer şekilde etkileniyorsa ABONE'nin mağduriyetini giderir.

4.45 ABONE kampanya şartlarını kabul etmişse bu şartlara uymakla yükümlüdür.

4.46 E Telekom, tarife değişikliklerini ABONE'ye değişiklik yürürlüğe girmeden makul bir süre öncesinde kısa mesaj, arama ve/veya posta ile duyurmakla yükümlüdür. Söz konusu süre Kurum tarafından belirlenebilir E Telekom tarife değişikliklerini ABONE'ye kolayca erişebileceği şekilde kendi internet sitesi üzerinden de duyurmakla yükümlüdür.

4.47 ABONE'nin seçmiş olduğu tarifeyi değiştirmek istemesi durumunda, tarife değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih veya süre hususunda ABONE, E Telekom tarafından mobil şebek hizmetlerinde kısa mesaj, diğer hizmetlerde en kolay yöntem ile değişiklik yürürlüğe girmeden önce bilgilendirilir.

4.48 Hizmete ilişkin ücretlendirme hizmetin ABONE'ye fiilen sunulmasıyla başlar. E Telekom sunmadığı hizmetin bedelini ABONE'den talep edemez.

4.49 Uluslararası dolaşım hizmetinden yararlanılan durumlarda, asgari olarak ses ve kısa hizmetini kapsayan uluslararası tarife bilgisi ABONE'ye E Telekom tarafından kısa mesajla bildirilir.

4.50 E Telekom internet hizmetlerinde, internetin güvenli kullanımına ilişkin olarak ABONE'yi bilgilendirmekle Türkiye İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından belirlenen yasadışı ve zararlı içeriklere karşı ABONE'nin korunmasına yönelik altyapı seviyesindeki hizmetleri ek ücret olmaksızın seçenekli olarak sunmakla yükümlüdür.

4.51 E Telekom sunduğu elektronik haberleşme hizmetlerinin kalite seviyelerine ilişkin olarak ABONE'Nin kapsamlı, yeterli ve anlaşılabilir bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla, güncel bilgileri internet sayfasından yayımlar.

4.52 Mücbir sebepler dışında E Telekom tarafından hizmetin kesintisizi olarak sürdürülmesi esastır.

4.53 Faturanın son ödeme tarihinde ödenmemesi halinde hizmetin sunumu kısıtlanabilir ya da durdurulabilir. ABONE'liğin feshi halleri hariç, ödeme yapıldıktan sonra en geç 24 saat içerisinde hizmetin sunumuna devam edilir.

4.54 ABONE menfaatinin korunması amacıyla;
a) Hizmetin mutat kullanım düzeyinin çok üzerinde olduğunun tespiti,
b) Hukuka aykırı ya da hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması durumlarında ABONE'ye bilgi verilerek hizmetin sunumu kısıtlanabilir veya durdurulabilir.

4.55 ABONE'ye ses, kısa mesaj, veri v.b. hizmetlerin sunulduğu kullanım miktarı sınırlı tarifeler kapsamında hizmet sunuluyorsa, kullanım miktarına ilişkin sınıra ulaşıldığında mobil hizmetlerde kısa mesaj yöntemiyle, diğer hizmetlerde çağrı merkezi, elektronik ileti ya da ABONE'ye daha kolay ulaşılabilecek bir yöntem aracılığıyla bilgilendirilir. Bilgilendirilme kapsamında E Telekom bilgilendirmenin güncelliği hakkında bilgi verir.

4.56 ABONE'nin mağduriyetinin önlenmesi aracılığıyla E Telekom, kampanyalar da dahil olmak üzere kendi şebekeler üzerinden sunulan hizmetler ile kendi şebekeleri üzerinden üçüncü taraflarca sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin gerekli her türlü tedbir ialmakla yükümlüdür.

4.57 E Telekom, ABONE şikayetlerinin değerlendirilmesinde şeffaf, hızlı ve kolay uygulanabilir bir çözü mekanizması oluşturmakla yükümlüdür.

4.58 ABONE sunulan hizmetten kaynaklanan şikayetlerinin giderilmesi için öncelikle, E Telekom'e başvurur. E Telekom tarafından tüketici başvuruları ile işletmecini vermiş olduğu cevaplar kayıt altına alınır ve bu kayıtlar asgari bir yıl süre ile E Telekom tarafından muhafaza edilir.

4.59 E Telekom tarafından oluşturulan çözüm mekanizması kapsamında uzlaşma sağlanamaması halinde ABONE, şikayete konu olan anlaşmazlığın giderilmesi için Kuruma başvurabilir.

4.60 E Telekom işbu Abonelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan bilgilendirme duyurularını internet adresindeki (internet sitesi) "ABONELİK SÖZLEŞMESİ BİLGİLENDİRME DUYURULARI" bölümünde veya internet sitesinde kolayca ulaşılabilecek şekilde yayınlar.

MADDE 5-MALİ HÜKÜMLER

5.1 E Telekom İşletmeci Lisansı hükümlerine göre Kurum'un belirlediği azami fiyat sınırları içerisinde kalmak suretiyle belirlediği tarifeleri ile, her tür fiyat ve tarife değişikliklerini, değişiklikler yürürlüğe girmeden önce kısa mesaj, internet, basın ve yayın organları veya posta yöntemlerinden en az biri ile ABONE'ye ve tüketicilere duyuracaktır. Bununla birlikte ABONE tarifelerin içeriklerine ve tarifelerdeki değişikliklere ilişkin, her türlü güncel bilgiyi E Telekom'in web sitesi (www.E Telekom.com.tr) vasıtasıyla öğrenebilir.

5.2 ABONE, faturalarında görülen tüm ücret ve vergileri faturalar veya tebligatlar üzerinde belirtilen süreler içerisinde ödemekle yükümlüdür.

5.3 E Telekom ile ABONE arasında düzenlenecek bütün evrak ve sözleşmelere ilişkin olarak doğacak her türlü ücret, fon, vergi, resim, harç ve ileride yasalar, tamim ve/veya tebliğler ile belirlenecek hatlar ve terminal cihazları ile ilgili ödeme kalemleri ve fon, vergi, resim, harç v.b. mali yükümlülüklerin oranlarında yasal değişiklikler neticesinde meydana gelecek artış ve azalma yasalarda yükümlü olarak belirlenen Tarafça ödenecektir.

5.4 E Telekom tarafından belirlenen ve usulünce belirlenen sebeplerle ABONE'ye fatura gönderilmeksizin ve bir sonraki ayın faturasından mahsup edilmek kaydıyla, ABONE'den Ara Ödeme talep etme hakkını saklı tutar. E Telekom tarafından nakden tahsil edilen Ara Ödeme veya Avansa tutarı, ABONE'nin talebi doğrultusunda müteakip faturalarından mahsup veya abonenin istemesi halinde 15 (onbeş) gün içerisinde iade edilir.

5.5 E Telekom, Madde 4.1 hükümleri uyarınca veya işbu Sözleşme'nin yürürlükte olduğu süre içerisinde sunacağı hizmetlerin bedeline karşılık depozito isteme hakkını saklı tutar. E Telekom, depozitonun iadesinde ABONE'ye sadece, -depozito ile birlikte, depozitonun alındığı tarihten iade edildiği tarihe kadar işlenmiş yasal faizi ödemekle yükümlüdür.

5.6 Fatura kesim tarihi, E Telekom'in belirleyeceği aralıklarla ve ABONE ile yapılan anlaşma doğrultusunda belirlenir. Faturalar, E Telekom tarafından düzenlenerek son ödeme tarihinden önce ABONE'ye ulaşacak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek şekilde ABONE'nin fatura veya tebligat adresine gönderecektir. Posta hizmetlerinde yaşanan gecikmelerden veya kayıplardan E Telekom sorumlu değildir. Faturaların gönderilmesine ilişkin posta masrafları E Telekom tarafından karşılanır. ABONE'nin elektronik posta, kısa mesaj gibi yollarla ödemesi gereken tutardan haberdar edilmesi, E Telekom'in fatura gönderme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz Ancak ABONE'nin rızasının alınması halinde posta (Kargo) ile fatura gönderme yükümlülüğü kalkar. Bu durumda E Telekom, asgari fatura tutarını ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini elektronik ortamca ödeme tarihinden en az (5) beş gün kala gönderir. ABONE her zaman bu isteğinden vazgeçip posta ile gönderim isteyebilir.

5.7 ABONE fatura ödemelerini, gönderilen faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin yapmakla mükelleftir. Faturası eline ulaşmayan ABONE, fatura bilgilerini anlaşmalı bankalardan, E Telekom fatura bilgi hattı'ndan, E Telekom internet sayfasından ve E Telekom'in belirleyeceği ve usulünce duyuracağı diğer mecralardan öğrenebilir.

5.8 Ara ödeme ve fatura ödemelerinde ABONE sadece faturalarda belirtilen veya toplu iletişim yöntemleri de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle duyurulan tahsilat merkezlerine ödeme yapar. İşbu tahsilat merkezleri dışında başka merkezlere veya elden bir şahsa yapılacak ödeme hiçbir şekilde E Telekom'e yapılmış bir ödeme olarak kabul edilmez. E Telekom fatura son ödeme tarihini, ödemelerin yapılacağı banka ve/veya tahsilat merkezlerini ve bunlardaki değişiklikleri ilgili dönem faturası üzerinde belirtilecektir.

5.9 ABONE'nin Önyüzlerde belirteceği kredi kartı hesabından düzenli ödeme talimatı vermek suretiyle kendisine tahakkuk ettirilecek aylık faturalarının ve ara ödeme bedellerinin belirtilen kredi kartı hesabından tahsil edilmesi hususunda E Telekom'a yetki verme hakkına sahiptir. Kredi kartına düzenli ödeme talimatı veren ABONE, kredi kartı numarasında ve geçerlilik süresinde olabilecek değişiklikleri derhal ve yazılı olarak E Telekom'e bildirmemesi, kredi kartı hesabından tahsilat yapılamaması ya da belirtilen kredi kartı hesabına ait bilgilerin gerçeğe aykırı, sahte, yanlış ya da hatalı olması durumunda oluşacak her türlü hukuki ve cezai sorumluluk ABONE'ye aittir.

5.10 ABONE, ara ödeme ve fatura borç tutarlarını tam ve eksiksiz olarak ve zamanında ödemekle yükümlüdür. Kısmi ödeme E Telekom'in kabulü şartına bağlıdır. Mükerrer ödeme yapılması halinde fazla ödenen miktar, talebi halinde ABONE'ye 15 (onbeş) gün içerisinde nakden iade edilir ya da takip eden faturalarından mahsup edilir.

5.11 ABONE fatura borç tutarının zamanında ödenmemesi durumunda, gecikmeden kaynaklanan finansal kaybın telafisi amacıyla, faturada belirtilen orandaki günlük gecikme bedeli de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5.12 ABONE'nin son ödeme tarihinde fatura borcunu ödememesi durumunda, gecikme bedeli talep hakkı yanında E Telekom, ilgili dönem faturası üzerinde belirtilen süre sonunda hattın tek taraflı ya da iki taraflı görüşmeye kapatılması, Madde 4.20 uyarınca işbu Sözleşme'nin uygulanmasına ara verilmesi ve/veya işbu Sözleşme'yi Madde 7.1 hükümleri uyarınca feshetme hakkına sahiptir. ABONE ile ödeme yaptığı bankalar arasında doğabilecek ihtilaflarda E Telekom'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, ABONE E Telekom'den, hangi nam ve ad altında olursa olsun, hiçbir talepte bulunamaz.

5.13 ABONE'nin fatura borcunu hiç ödememesi veya geç ödemesi veya tam ve eksiksiz ödememesinden dolayı hattın tek taraflı ya da iki taraflı görüşmeye kapatılması veya Madde 4.20 uyarınca işbu Sözleşme'nin uygulanmasına ara verilmesi işlemleri ABONE'ye söz konusu işlemlerin ne zaman yapılacağına ilişkin olarak E Telekom tarafından ABONE'ye borcunu ifa etmesi, aksi takdirde yasal yollarla tahsil edileceği hakkında son kez uyarı bildirimi yapılmasından sonra gerçekleştirilecektir.

5.14 Faturaya yapılacak itirazlar faturanın son ödeme tarihini takip eden 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak yapılır. Aksi takdirde fatura, ABONE tarafından kabul edilmiş sayılır. Faturaya yapılacak itirazlar, ABONE'nin faturasını ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. E Telekom ABONE'nin süresi içinde yaptığı itirazı istisnai durumlarda hariç olmak üzere, müteakip fatura dönemine kadar değerlendirerek sonuçlandıracaktır.

5.15 ABONE'nin ara ödeme, mükerrer ödeme, haklı fatura veya ücretlendirme itirazları ve benzeri sebepler ile işbu Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen sürelerde mahsuplaşma veya iade işleminin tamamlanmaması sebebiyle, E Telekom'den alacaklı olması durumunda E Telekom, ABONE'nin isteği doğrultusunda 15 (onbeş) gün içerisinde ilgili bedeli ABONE'ye iade eder veya müteakip ayın fatura bedelinden mahsup eder.

MADDE 6-SÜRE VE YÜRÜRLÜK
6.1 İşbu Sözleşme, ABONE2nin E Telekom'den STH Hizmeti alma isteği doğrultusunda oluşturulmuş olup madde 1.2 hükümleri saklı kalmak kaydıyla E Telekom tarafından Sözleşme'nin imzalandığı tarihte taraflar arasında yürürlüğe girecek ve bu tarihten 12 (oniki) ay süreyle yürürlükte kalacaktır. Taraflardan herhangi biri, işbu Sözleşme'nin süresinin hitamından 30 (otuz) gün önce Madde 7'de belirtildiği şekilde fesih bildiriminde bulunmadığı takdirde, işbu Sözleşme, 12 (oniki) aylık süreler halinde otomatik olarak yenilenecektir.

MADDE 7-FESİH ŞARTLARI VE SONUÇLARI

7.1 E Telekom'in Fesih Hakkı

7.1.1 ABONE'nin işbu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini hiç ya da tam, eksiksiz ve zamanında yerine getirmemesi halinde, E Telekom 10 (on) gün önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla işbu Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Söz konusu 10 (on) günlük sürenin sona erdiği tarihte Sözleşme E Telekom tarafından feshedilmiş sayılır.

7.1.2 E Telekom ayrıca, Kart veya şifrenin kötüye kullanılması, haberleşme sistemi, yasa ve yükümlülüklere ABONE'nin verdiği taahhütnameye aykırı olarak kullanılması v.b. durumlarda hiçbir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın Sözleşme'yi her zaman, tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir ve bu durumda ABONE E Telekom'den hiçbir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz. E Telekom bu durumdan doğacak zararlarından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar. E Telekom, ABONE'nin Kart veya şifreyi kötüye kullanmasını engellemek amacıyla makul her türlü tedbiri almak için çaba gösterecektir.

7.1.3 ABONE'nin mevzuata uymayan isteklerini sağlamak amacıyla hile veya muvazaa yolu ile hattı ile ilgili herhangi bir işlem yaptırdığı anlaşıldığında, bu işlem ile ilgili her türlü Sözleşme geçersiz sayılabileceği gibi E Telekom, işbu Sözleşme'yi her zaman, tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. ABONE bundan dolayı herhangi bir hak ya da tazminat talebinde bulunamaz. E Telekom bu durumdan doğacak zararlarından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkını saklı tutar.

7.2 ABONE'nin Fesih Hakkı

7.2.1 ABONE yazılı olarak bildirme kaydıyla işbu Sözleşme'yi her zaman feshetme hakkına sahiptir.

7.2.2 ABONE, Sözleşme'yi feshetmek istediği takdirde fesih talebini E Telekom'in işbu Sözleşme<2nin 1. Maddesi'nde belirtilen adresine veya Tam Yetkili Bayii 'ye yazılı olarak veya E Telekom Müşteri hizmetlerini arayarak ya da E Telekom internet adresi aracılığıyla şifresiyle bildirecektir. Yazılı bildirimde ABONE'nin kimliğini ispatlaması halinde E Telekom tarafından Sözleşme konusu hat iptal edilecek ve Sözleşme feshedilecektir.
E Telekom Müşteri Hizmetleri aranarak ya da internet aracılığıyla yapılan fesih bildirimlerinde ise E Telekom ABONE'nin kimlik bilgilerine ek olarak, varsa, daha önceden güvenlik şifresini isteme hakkına sahiptir.
ABONE'nin işbu Sözleşme kapsamındaki hizmet alımı fesih bildiriminin yapıldığı gün E Telekom tarafından durdurulacaktır. Hizmet alımının durdurulmasını takiben ABONE 10 (on) gün içerisinde E Telekom'in Madde 1'de belirtilmiş olan adresine veya tam yetkili bayii' ye yazılı fesih bildiriminde bulunmakla yükümlüdür. ABONE'nin belirtilen süre içerisinde bildirimde bulunmaması halinde, E Telekom hattı iptal etmemek ve Sözleşme'yi feshetmeyerek ABONE'ye hizmet sunumuna devam etme konusunda serbesttir. E Telekom ABONE'nin fesih talebinin kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ABONE'nin ABONE'liğine son vermek ve yine aynı süre içerisinde işbu Sözleşme'nin feshedildiğini, ABONE'nin isteğine bağlı olmaksızın ABONE'ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

7.2.3 E Telekom ABONE'nin söz konusu fesih bildirimini takiben, bakiye alacakları için ABONE'ye fatura gönderme hakkına sahip olup; bu hak, aboneliğe son verme ve Sözleşme'nin fesih işlemlerinin yapılmasını durduracak şekilde yorumlanamaz.

7.3. E Telekom Madde 7.2 hükümleri uyarınca, Sözleşme'yi feshetmek suretiyle ABONE'liğini iptal ettiren ABONE'lerin talep etmeleri halinde, ABONE'nin eski STH numarasını arayanlara yeni numarasını kurum tarafından belirlenen şekilde, Sözleşme'nin feshi sebebiyle hat iptali işleminin gerçekleşmesinden itibaren başlamak üzere ve kurum tarafından belirlenen süreyle 60 (altmıi) gün ücret talep etmeksizin sesli anons vasıtasıyla duyurmakla yükümlüdür. E Telekom Sözleşme'yi feshetmek isteyen ABONE'ye sesli anons hizmeti hakkında ücret talep etmeksizin bilgi vermekle yükümlüdür. Kurum tarafından belirlenen sesli anons hizmetinde ilişkin süre yine kurum tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir.

7.4 E Telekom işbu Sözleşme'nin taraflardan herhangi biri tarafından herhangi bir sebeple feshedilmesini ya da sona ermesini takiben ABONE'ye göndereceği son faturada, ABONE'den alınmış olan depozito veya avans gibi ücretleri ABONE'Nin fatura borcundan düşecek, ABONE'nin bakiye alacağı olması halinde ise bakiyeyi 15 (onbeş) gün içerisinde ABONE'ye iade edecektir.

MADDE 9-UYUŞMAZLIKLARIN HALLİ
Taraflar arasında işbu Sözleşme'nin uygulanmasından ve/veya yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözülmesinde ABONE'nin ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesi ve icra müdürlüğü yetkili olacaktır.

MADDE 10- DİĞER HÜKÜMLER
10.1 E Telekom'in gerek tamamen gerekse kısmen (esaslı varlıklarının ve/veya hak ve alacaklarının ve/veya yayın lisans, izin hakkının ve/veya logosunun v.b.) 3. Kişilere devir, temlik veya satışı durumunda işbu Sözleşme, devralana (yeni malike) tüm hükümleriyle ve ABONE'nin tüm hak ve alacakları korunmak suretiyle hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın devredilmiş sayılacaktır..

10.2 E Telekom, ABONE'ye ait bilgileri ABONE'nin yazılı onayı olmadan 3. Kişilere veremez. E Telekom, yasalar ve sair mevzuatla belirlenen hallerde istenilen bilgileri yasalar çerçevesinde yetkili kılınan kişi ya da kuruluşlara vermekle yükümlüdür.

10.3 E Telekom, ABONE tarafından verilen belge ve bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek amacıyla işbu Sözleşme süresice ilgili kuruluşlara başvurabilir. E Telekom, kişiye özel bilgi ve belgeyi gizli tutar. ABONE'nin işbu Sözleşme'ye veya işbu Sözleşme ile ilgili taahhütnamelere aykırı hareket etmesi halinde, yasalar çerçevesinde yetkili kılınmış ilgili kişi ya da kuruluşlara E Telekom tarafından ABONE hakkında bilgi verilebilir.
10.4 Taraflar, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda E Telekom'in ticari defter ve kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının ve elektronik ortamdaki yazışmalar ve bildirimlerinin IIUMK 287. Madde anlamına muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edebileceğini ve bu maddenin Delil Sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ve beyan etmiştir. Bu husus, ABONE'nin delil sunma hakkını ortadan kaldırmaz
10.5 İşletmeci Lisansı'nın ABONE'lere ve tüketicilere duyurulan tarife ve hizmet açıklamaları işbu Sözleşme'nin uygulanmasında ilgisine göre esas alınır.

10.6 E Telekom, uluslararası alanda standartlar ile kurum tarafından belirlenen standartlara uygun kalitede hizmet sunar. ABONE'nin sunulan hizmetin önceden bildiği veya E Telekom internet adresinde yayınlanan ve ona göre kullandığı özellikleri kalite eksikliği olarak kabul edilmez. Aksi durumda; ABONE, geri ödeme talebinde bulunabilir. Ancak tazminat talebinde bulunamaz. Geri ödeme talebi ABONE'nin uygun kalitede almadığını iddia ettiği hizmet parçasıyla sınırlıdır.

10.7 E Telekom planlanan şekilde veya gerektiğinde bakım/onarım yapar. Bundan kaynaklanan kesinti durumlarında herhangi bir tazminat yükümlülüğü yoktur. Bakım/onarım planlı veya arızi olabilir. Kesinti işletmeci değişikliğinden de kaynaklanabilir. E Telekom kesintinin asgari seviyede olması için hareket eder, gereken her türlü tedbiri alır, diğer işletmecilerle işbirliği içinde hareket eder.

10.8 E Telekom ile ABONE arasında çıkan uzlaşmazlıklarda işbu Abone'lik Sözleşme'sinde belirtilmeyen durumlarda ABONE'nin yazılı ya da çağrı merkezlerine müracaatı ile başlayan süreç E Telekom tarafından gerekli araştırma yapıldıktan sonra en geç 15 (onbeş) gün içerisinde geri dönüş yapılır. E Telekom ABONE'ye gerekli delilleri bildirir, ABONE'nin uzlaşmazlığını devam ettirip ettirmediği sorulur. ABONE devam ettiriyorsa, ABONE'ye ilgili deliller ve açıklamalar yazılı olarak gönderilir.

10.9 ABONE Ses Çağrı Hizmetleri'nin internet bağlantısı üzerinden sesi İP ye dönüştüren cihazlar, Görüntülü çağrı hizmetlerini, ,nternete bağlı ekranlı ve kameralı, mikrofonlu cihazlarla ses ve sms kısa mesaj hizmetini; internete bağlı bilgisayarlar veya herhangi bir işletmeciye ait telefon cihazlarıyla alabilir.

10.10 Hizmetlerin alınmasında güvenlik açısından ABONE; şifresini, cihazını başkasının bilgisine ve kullanıma açmamasını ve bu nedenle ulaşacak güvenlik zaafiyeti nedeniyle kendisinden sorumlu olduğunu kabul edilmiştir. E Telekom ABONE'den gelen istekleri özel bilgi sorularıyla doğrulayacak, belli miktarı (adedi) geçen kısa mesaj uygulamalarında ABONE'ye örnek göndererek, internet uygulamalarından gerekli sanal klavye şifreleme, doğrulama uygulamalarını yapacaktır.

10.11 ABONE istemesi halinde doğrudan pazarlama; siyasi propoganda veya cinsel içerik iletimini almayı reddetmek veya almak için E Telekom'dan kaynaklanan bir sebeple değişiklik gerekmesi halinde ücretsiz olarak gerçekleştirecektir

İşbu Sözleşme iki asıl nüsha halinde tanzim ve imza edilmiş ve asıl nüshalardan biri E Telekom'e diğeri ise ABONE'ye teslim edilmiştir. İşbu Sözleşme kapsamında adıma tahsis edilen E Telekom hattını ve ilişkilendirilen Kart veya şifreyi, tarafımca yasal yollarla elde edilmiş olan Marka, Model ve IMEI ya da MAC No'su olan terminal cihazı ya da terminal cihazları ile kullanacağımı, Sözleşme'yi imzalamadan önce, bir Önyüzler ve 10 (on) Madde 'den ibaret olan Sözleşme şartlarını okuduğumu ve itirazsız kabul ettiğimi, Sözleşme ve Önyüzler kapsamında vermiş olduğum tüm bilgilerin ve belgelerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

ABONE Adı Soyadı:
İmza:
Sözleşme Tarihi:
Sözleşme'nin Yapıldığı Yer:
E Telekom İletişim Hizmetleri Ltd.Şti.
Kaşe/imza: